Všeobecné servisní podmínky

 1. Těmito Všeobecnými servisními podmínkami (dále jen „VSP“) se řídí provádění záručního, mimozáručního a pozáručního servisu ve všech  provozovnách autorizovaného servisu Apple - iStyle CZ, spol. s r.o., IČ 27583368, sídlo Revoluční 3, Praha 1, zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddíle C, vložka 117 066 (dále jen „Servis“).
 2. Při převzetí přístroje k servisnímu zásahu Servis se zákazníkem podepíše smlouvu o dílo/Servisní list (Dále jen „Servisní smlouva“), jejíž nedílnou součástí jsou tyto VSP. Zákazník podpisem Servisní smlouvy vyjadřuje  souhlas jak s předloženým návrhem Servisní smlouvy, tak s VSP.
 3. Uvede-li zákazník při  převzetí přístroje k servisnímu zásahu svoji emailovou adresu, souhlasí s doručováním prostředky elektronické komunikace a bere na vědomí, že nebude servisem obesílán prostřednictvím licencovaného poskytovatele poštovních služeb.
 4. Zákazník je seznámen s tím a souhlasí, že jeho osobní údaje budou zpracovány v informačním systému Servisu ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. Zákazník je oprávněn svůj souhlas kdykoli po převzetí přístroje ze Servisu odvolat.
 5. Servis neručí za jakákoli data a verze programů v opravovaném zařízení.
 6. Záruční oprava trvá do 30 dnů, nedohodnou-li se strany jinak.
 7. Poskytnutí náhradního přístroje je zpoplatněno. Ceny jsou uvedeny v Ceníku.
 8. Diagnostika závady v ceně dle Ceníku Servisu bude zákazníku účtována pouze v případě mimo a pozáručních oprav, pokud zákazník žádá vrácení přístroje bez provedení servisního zásahu nebo jde-li o neopravitelnou závadu.
 9. V případě, že závada byla způsobena znečištěním vnitřních částí přístroje, nejde o záruční opravu a  náklady na vyčištění nese zákazník.
 10. Záruka se zejména nevztahuje závady způsobené mechanickým poškozením či zásahem zákazníka, nevhodným užitím, obsluhou a nevhodným uchováváním přístroje, poškození vniknutím vlhkosti, užitím nekompatibilního či nevhodného  softwaru, závady způsobené neodbornou instalací.
 11. Zákazník výslovně bere na vědomí, že po servisním zásahu může být na přístroji nainstalována nejnovější kompatibilní verze softwaru, přičemž servis nenese jakoukoli odpovědnost za kompatibilitu uložených dat. Vlastnosti softwaru se nemusí vždy shodovat s vlastnostmi softwaru předchozího (např. zpřístupnění některých funkcí, změna uživatelského menu, apod.).
 12. V případě mimo a pozáruční opravy se zákazník podpisem Servisní smlouvy zavazuje uhradit dohodnutou cenu ve lhůtě stanovené Servisem. Servis není povinen zásah uskutečnit, není-li řádně a včas uhrazena sjednaná záloha.
 13. Případné odstoupení od kupní smlouvy z důvodu zákonného nároku možno uplatnit pouze u prodejce.
 14. Zákazník je povinen převzetí opravené věci písemně potvrdit a je povinen si při převzetí přístroje z opravy zkontrolovat vnější stav přístroje, na pozdější reklamace nebude brán zřetel.
 15. Servis odstraní závady zařízení tak, jak byly zákazníkem udány do popisu závady v souladu s technologickým postupem výrobce, za použití bez vadných náhradních dílů dodaných výrobcem k tomu účelu. Vícepráce, dodatečně zjištění závady je třeba s zákazníkem písemně sjednat, potvrzením  na „Cenovém návrhu, který zákazník obdrží na kontaktní mailovou adresu.
 16. Na provedenou práci poskytuje servis záruku v délce 3 měsíce od okamžiku převzetí opraveného přístroje zákazníkem ve smyslu § 2114 a násl. občanského zákoníku.
 17. U zakázek, které si zákazník nevyzvedne do 30 dnů od data předpokládaného ukončení opravy je servis oprávněn účtovat skladné. To činí 10,- Kč za každý započatý den v období 31-60 dnů od předpokládaného ukončení opravy, v období 61 a více 20,- Kč za každý započatý den. Po šesti měsících od data předpokládaného ukončení opravy je Servis bez dalšího oprávněn na vlastní náklady přístroj prodat a výtěžek použít na uhrazení případné vzniklé pohledávky.
 18. Pokud si zákazník přeje zaslat opravený přístroj na svou adresu, budou mu účtovány náklady na dopravu.
 19. Při platbě na fakturu je Servis oprávněn účtovat zákazníkovi za pozdní úhradu úrok z prodlení ve výši  10% p.a.
 20. Tyto servisní podmínky pro koncového spotřebitele nabývají účinnosti dnem svého zveřejnění na webu Servisu - http://www.istyle.eu/cz/vseobecne-servisni-podminky/
 21. Ceník http://servis.istyle.cz/cenik/

V Praze dne 7. srpna 2014
iStyle CZ, s.r.o.
Vít Goluch

Stáhňete si Všeobecné servisní podmínky (pdf, doc).