Sdělení spotřebitelům před uzavřením smlouvy

V souladu s části čtvrtou, hlavou I. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v účinném znění (dále jen také NOZ), sdělujeme spotřebitelům před uzavřením smlouvy následující údaje:

Doručovací a fakturační adresa prodejce je shodná s adresou sídla společnosti:

iStyle CZ, s.r.o.
Revoluční 1003/3
110 00 Praha
IČ: 27583368
DIČ: CZ27583368

zápis v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 117066

Tato adresa je určena rovněž pro zasílání faktur, reklamací, zboží a servis u zboží zakoupeného ve webshopu, přičemž pro webshop kontakt probíhá přes e-mail: iobchod@istyle.cz

Práva vznikající z vadného plnění, práva ze záruky a další podmínky pro uplatňování těchto práv:
Prodávající předává zboží kupujícímu v jakosti, kterou předjímá ust. § 2161 NOZ, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá těmto požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Avšak, je-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu 6 (šesti) měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Jestliže prodávající kupujícímu poskytne záruku na jakost nad rámec zákonných 6 (šesti) měsíců, pak je její délka uvedena v prohlášení o záruce/daňovém dokladu.

Není-li výslovně u daného zboží uvedeno jinak, kupující je oprávněn uplatnit práva z vadného plnění 24 měsíců od data převzetí zboží spotřebitelem. Je-li zboží na základě oprávněné záruky v servisní opravně, pak prodávající tuto dobu kupujícímu prodlužuje o dobu, kdy bylo zboží v záruční opravě.

Prodávající neodpovídá za vady, jestliže:

 • vada byla na věci v době převzetí a pro takovou vadu byla sjednána sleva z kupní ceny
 • jde o použité zboží a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti)
 • vada byla způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou
 • zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího

Kupující neodpovídá za vady na zboží vystavené podmínkám - teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy - neodpovídajícím běžnému kancelářskému prostředí, není-li vysloveně uvedeno. Záruka se dále nevztahuje na vady způsobené neodbornou instalací, zacházením, zavirováním, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží, pokud se závada projevuje pouze ve spojení se software, u kterého není kupující schopen doložit legální způsob nabytí nebo použitím nekompatibilního software a nevhodného spotřebního materiálu, pokud bylo zboží poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo obchodními podmínkami, zapojeno do elektrické sítě neodpovídající příslušné normě ČSN. Záruka se dále nevztahuje na zboží poškozené živly. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost nelze v takovém případě považovat za vadu a ani ji jako takovou reklamovat. Záruka se dále nevztahuje na pokles kapacity baterií, která je způsobena běžným užíváním a závisí na intenzitě a způsobu používání - počet nabíjecích cyklů baterie.

Zboží k opravě může být předáno prodávajícímu, u kterého bylo zboží zakoupeno nebo autorizovanému servisu, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším. Seznam servisních středisek je uveden na www.apple.cz.

- údaje o funkčnosti digitálního obsahu, včetně technických ochranných opatření,
- údaje o součinnosti digitálního obsahu s hardwarem a softwarem, které jsou podnikateli známy nebo u nichž lze rozumně očekávat, že by mu mohly být známy.

Dále spotřebitelům sdělujeme následující informace před tím, než bude uzavřena smlouva prostředky na dálku:

a) náklady na komunikaci na dálku se neliší od základní sazby, kterou spotřebiteli účtuje jeho operátor/provozovatel služby, spotřebitel není s prodávajícím nucen komunikovat na linkách zpoplatněných ve prospěch  prodávajícího

b) prodávající požaduje plnou úhradu kupní ceny před převzetím zboží. Platby probíhají buď bankovním převodem, dobírkou při předání zboží, nebo platbou platební kartou přes internet. Při osobním odběru v provozovně si spotřebitel hradí cestu na provozovnu a zpět. Při doručování prostřednictvím České pošty, dohodnutého kurýra a zasilatelské služby DPD si spotřebitel hradí náklady přepravy podle aktuálních ceníků těchto poskytovatelů přičemž zboží s cenou nad 5.000,- Kč s DPH je doručováno na náklady prodávajícího, tj. na naše náklady. U zboží upravovaného na přání zákazníka je požadována záloha ve výši 30 % z koncové ceny zboží, od smlouvy na zboží upraveného na přání spotřebitele nelze odstoupit bez uvedení důvodu ve 14denní lhůtě

c) prodávající neuzavírá smlouvy, jejímž předmětem jsou opakované plnění, ani smlouvy na dobu neurčitou (s výjimkou licenčních smluv). V případě, že takovou smlouvu zprostředkuje, nejkratší dobu, po kterou bude smlouva strany zavazovat, sdělí poskytovatel opakovaného plnění, včetně údaje o ceně nebo způsobu jejího určení za jedno zúčtovací období, kterým je vždy jeden měsíc, pokud je tato cena neměnná, dále údajů o daních, poplatcích a nákladech na dodání zboží či služby,

d) pokud není uvedeno jinak, pak v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence,

e) veškeré ceny zboží a služeb jsou v našem webshopu uváděny včetně daně z přidané hodnoty (DPH), recyklační poplatek je uváděn zvlášť, ceny na dopravu jsou uvedeny v bodě b) tohoto sdělení,

f) spotřebitel má právo od uzavřené smlouvy odstoupit (není-li dále uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o
 
 • kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží,
 • smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží,
přičemž toto odstoupení musí zaslat na doručovací adresu prodávajícího, nebo využít formulář pro odstoupení od smlouvy

Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy o:
 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodejce a k nimž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím
 • dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, na zboží vyráběné na přání zákazníka odlišné od standardní konfigurace
 • opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů
 • dopravě nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodejce před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Výslovně nelze odstoupit od smlouvy o dodání digitálního obsahu on-line

g) v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou

h) spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo,

i) jde-li o smlouvu o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, nelze od této smlouvy odstoupit

j) smlouva je uzavírána zásadně v českém jazyce, po dokončení obchodního případu prodávající data o ní archivuje, spotřebiteli ji zašle ve formě, která umožní její archivaci a vytištění. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou uvedeny ve Všeobecných obchodních podmínkách

V případě nevyřízení stížnosti je spotřebitel oprávněn obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru. Mimosoudním řešením sporů se zabývají mediátoři, nezávislí zprostředkovatelé komunikace mezi stranami konfliktu. Jejich seznam je uveden na www.justice.cz, kde lze ve vyhledavači zadat zaměření na spotřebitelské spory. Podmínky si mediátoři stanovují individuálně.


V Praze dne 2. ledna 2014

iStyle CZ, s.r.o.

Vít Goluch