Osobní údaje

Zásady zpracování osobních údajů klientů v iStyle CZ, s.r.o.

Vážená klientko, vážený kliente,

dovolte nám Vás informovat o tom, jak v iStyle CZ, s.r.o. (dále též jako „my“ nebo „naše společnost“), v souvislosti s nabízením, sjednáváním, poskytováním a správou iSTYLE produktů a služeb zpracováváme Vaše osobní údaje. Při zpracování osobních údajů postupujeme vždy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“) a v souladu s příslušnými předpisy upravujícími oblast ochrany osobních údajů.

Smyslem Zásad je poskytnout Vám informace zejména o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak s nimi nakládáme, z jakých zdrojů je získáváme, k jakým účelům je využíváme, komu je smíme poskytnout, kde můžete získat informace o Vašich osobních údajích, které zpracováváme, a jaká jsou Vaše individuální práva v oblasti ochrany osobních údajů.

Seznamte se proto, prosím, s obsahem těchto Zásad. Vaše písemné dotazy zodpovíme, na e-mailové adrese osobni-udaje@istyle.cz.

1. Obecné informace

Naše společnost má řadu zákonných povinností týkajících se zpracování osobních údajů klientů, které musíme dodržovat zejména s ohledem na plnění smluvních povinností, bezpečnost užívání našich produktů nebo výkon veřejné moci. V tomto ohledu bychom Vám bez poskytnutí Vašich osobních údajů své produkty a služby nemohli vůbec poskytnout.

Osobní údaje klientů zpracováváme také proto, abychom mohli naše povinnosti ze smlouvy a mohli naši klientům poskytnout naše služby řádně a včas.

Vedle toho zpracováváme osobní údaje klientů na základě našich oprávněných zájmů, a to pro účely péče o Vás a naše ostatní klienty, abychom si pro vybrané služby ověřili Vaši důvěryhodnost a/nebo platební morálku a také abychom Vás mohli oslovovat s cílenou nabídkou produktů a služeb na základě Vašich předchozích nákupů nebo v souvislosti s nimi.

Nad rámec výše uvedeného zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem zlepšení péče o klienty a nabízení produktů a služeb potenciálním klientům. K tomu potřebujeme získat Váš souhlas. Pokud svůj souhlas v těchto případech neudělíte, mohou být námi poskytované produkty či služby omezeny či jinak upraveny v závislosti na rozsahu údajů, které budeme oprávněni zpracovávat. O rozsahu omezení či úprav každého klienta informujeme.

Není-li výslovně uvedeno jinak, týkají se veškeré zde uvedené informace též zpracování osobních údajů potenciálních klientů, tj. osob, se kterými jsme doposud nenavázali smluvní vztah, ale jsme s nimi již v kontaktu, či klientů bývalých. U potenciálních klientů však nedochází ke zpracování osobních údajů za účelem nabízení produktů a služeb na základě oprávněného zájmu naší společnosti, k takovému zpracování je vždy potřeba jejich souhlas. Informace zde uvedené se v přiměřeném rozsahu uplatní též na zpracování osobních údajů dalších osob, ohledně kterých má naše společnost určité povinnosti nebo s kterými je naše společnost přímo ve styku, ačkoliv s nimi nemáme smluvní vztah (např. zástupci a kontaktní osoby právnických osob).

1.1. Zásady zpracování osobních údajů

Při zpracování Vašich osobních údajů ctíme a respektujeme standardy ochrany osobních údajů a dodržujeme zejména následující zásady:

 • (a) Vaše osobní údaje vždy zpracováváme pro jasně a srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování;
  zpracováváme pouze přesné osobní údaje klientů a máme zajištěno, že jejich zpracování odpovídá stanoveným účelům a je nezbytné pro naplnění těchto účelů;
 • (b) Vaše osobní údaje chráníme a zpracováváme způsobem, který zajišťuje nejvyšší možnou bezpečnost těchto údajů a který zabraňuje jakémukoliv neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům klientů, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití;
 • (c) vždy Vás srozumitelně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich nárocích na přesné a úplné informace o okolnostech tohoto zpracování, jakož i o Vašich dalších souvisejících právech;
 • (d) v naší společnosti dodržujeme odpovídající technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem možným rizikům; veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji klientů, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováváním těchto údajů.

2. Informace o zpracování osobních údajů

2.1. Informace o správci

Správcem Vašich osobních údajů je naše společnost:

iStyle CZ, s.r.o.
Se sídlem Revoluční 1003/3, PSČ 11000
IČO 27583368, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 117066.

2.2. Účely zpracovávání a právní základ pro zpracování

2.2.1. Zpracování osobních údajů bez Vašeho souhlasu

Jde zpravidla o situace, kdy jste nám povinni předat určité osobní údaje jako podmínku toho, abychom Vám mohli poskytnout svůj produkt nebo službu, případně kdy jsme oprávněni zpracovávat Vaše osobní údaje získané jiným způsobem.

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonnou úpravou bez Vašeho souhlasu pro následující účely:

 • (a) plnění zákonných povinností, zejména:
  • (i) plnění oznamovacích povinností vůči orgánům veřejné moci;
  • (ii) splnění povinností při identifikaci a kontrole klienta dle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
  • (iii) splnění archivačních povinností;
 • (b) uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
 • (c) oprávněného zájmu naší společnosti nebo třetích osob, zejména na:
  • (i) ochraně práv a právem chráněných zájmů, zejména pro řešení veškeré sporné agendy tedy pro účely vedení soudních či jiných sporů;
  • (ii) oslovování našich klientů s cílenou nabídkou totožných či obdobných produktů a služeb na základě předchozích nákupů a využívání služeb a v souvislosti s nimi. Klienti nebudou oslovováni v případě, že se odhlásí z odběru marketingových nabídek kliknutím na odkaz pro odhlášení jeho odběru.

2.2.2. Zpracování osobních údajů s Vaším souhlasem

Jde zpravidla o situace, kdy dobrovolně souhlasíte s tím, abychom zpracovávali Vámi poskytnuté, nebo jinak získané, osobní údaje. Pokud souhlas neposkytnete, může to být důvodem, že naše společnost nebude schopna poskytnout některé produkty či služby, nebo bude nucena odůvodněným způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky poskytovaných produktů a služeb.

Na základě Vašeho souhlasu zpracovává naše společnost Vaše osobní údaje pro následující účely:

 • (a) péče o klienty
  Jde o aktivity, které nepředstavují plnění smlouvy či jiný zákonný rámec zpracování osobních údajů a které zahrnují následující činnosti:
  • (i) výzkumy trhu;
  • (ii) monitoring chování klientů na webových stránkách naši společnosti v souvislosti s nabízenými službami (tento účel se tedy netýká pouhého získání informací o chování uživatelů navštěvujících webové stránky naší společnosti prostřednictvím cookies, které je popsáno níže v článku o Elektronických komunikačních prostředcích a mobilních aplikacích);
 • (b) nabízení produktů a služeb potenciálním klientům/zasílání newsletterů
 • (c) zasílání personalizovaných marketingových zpráv na základě výsledku profilování klientů na základě jimi poskytnutých osobních údajů

Jde zejména o šíření informací, nabízení produktů a služeb naší společnosti a dalších osob včetně nabídky produktů a služeb zejména potenciálním klientům, a to různými kanály, například poštou, elektronickými prostředky (včetně elektronické pošty a zpráv zaslaných na mobilní zařízení prostřednictvím telefonního čísla) či telefonickým hovorem, prostřednictvím webových stránek. Více podrobností o předávání je uvedeno dále v těchto Zásadách. Souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailové zprávy odvolávající udělený souhlas na osobni-udaje@istyle.cz nebo kliknutím na odkaz v newsletteru (jiné marketingové zprávy) pro odhlášení jeho odběru.

2.3. Rozsah zpracovávaných osobních údajů klientů

Naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění výše uvedených účelů. Zpracováváme kontaktní a identifikační údaje, údaje vypovídající o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, popisné a jiné údaje a v nezbytném a oprávněném rozsahu rovněž údaje o jiných osobách. Bližší informace o rozsahu zpracovávaných osobních údajů klientů jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto Zásad.

Některé specifické kategorie osobních údajů a způsoby jejich zpracování:

Rodná čísla. Podle zákona je naše společnost povinna zpracovávat mj. rodná čísla svých klientů. Rodné číslo klienta, pokud mu bylo přiděleno, musí naše společnost v souladu se zákonem zjišťovat a zpracovávat pro účely uzavření smlouvy o spotřebitelském a jiném úvěru a k tomu, aby bylo možné uzavření smlouvy o spotřebitelském a jiném úvěru uskutečnit bez nepřiměřených právních a věcných rizik pro naši společnost. Pokud by mělo docházet ke zpracování Vašeho rodného čísla i pro jiné účely, tak pouze s Vaším souhlasem.

Kopie dokladů. Vzhledem k naší zákonné povinnosti řádně identifikovat své klienty je naše společnost povinna zpracovávat mimo jiné určité údaje o dokladech klientů (v rozsahu druh, série a číslo dokladu totožnosti, stát, popřípadě instituce, která jej vydala, platnost dokladu), a proto na základě Vašeho souhlasu zároveň mohou být pořizovány kopie takových dokladů. Zejména vzdělávací sleva (platná pro vybrané produkty společnosti Apple) vysokoškolským a univerzitním studentům a zaměstnancům vysokých škol a universit.

Záznam komunikace. Naše společnost monitoruje a zaznamenává vybranou komunikaci s klienty, zejména telefonické hovory, prostřednictvím nezávislého poskytovatele služeb Call centra. V případě pořizování záznamů Vás na to vždy předem upozorníme. Obsah této komunikace je důvěrný a využíváme jej pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy, ochrany práv a právem chráněných zájmů a, s Vaším souhlasem, pro účely péče o klienty.

Kamerový záznam. Naše společnost především v prostorách, kde jsou poskytovány služby klientům, monitoruje pohyb osob. Kamerové záznamy jsou pořizovány výhradně pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy a ochranu práv, života a právem chráněných zájmů naší společnosti, klientů, případně třetích osob. Pokud nejsou záznamy posouzeny jako potřebné pro účely trestního, správního či jiného obdobného řízení, pověřený zpracovatel je zlikviduje; příslušné posouzení se provádí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od pořízení záznamů, a u takových, které byly zachovány, se další posouzení provádí průběžně. Zpracování údajů souvisejícími se službami.

iSTYLE je ofciální smluvní servisní partner společnosti Apple Distribution International, Hollyhill Industrial Estate, Hollyhill, Cork, T23 YK84, Irsko (dále jen “Apple”). Právní základ pro poskytování služeb může být různorodý:

 • a) v době poskytnutí záruky od výrobce - společnosti Apple (na základě smlouvy, která vstoupí v platnost v době nákupu produktu),
 • b) ověření žádosti o záruku (na základě zákona),
 • c) servis v rámci záruční doby (na základě zákona),
 • d) servis mimo záruční nebo garanční dobu, kterou zákazník zaplatil (na základě smlouvy, která vstoupí v platnost, když zákazník objedná příslušné opravy),
 • e) servisní nebo údržbářské práce zaplacené zákazníkem, na které se záruka nevztahuje (na základě smlouvy, která vstoupí v platnost, když zákazník objedná službu).
 • f) opravy prováděné dle podmínek pojištění zařízení a/nebo prodloužené záruky. Servis může kontaktovat zákazníka několika způsoby:
 • g) klient může donést vadné výrobky do obchodu iSTYLE nebo si objednat schůzku prostřednictvím zákaznického servisu po internetu nebo telefonicky, nebo může požádat o pojistné plnění u zástupce pojistitele.

2.4. Způsob zpracování osobních údajů

Způsob, kterým naše společnost zpracovává Vaše osobní údaje, zahrnuje manuální i automatizované zpracování, včetně algoritmického zpracování, v informačních systémech používaných naší společností. Jedním ze způsobů zpracování osobních údajů naší společností je též automatizované vyhodnocování a profilování klientů na základě jimi poskytnutých osobních údajů (pro personalizaci našich nabízených produktů a služeb); při čemž dochází též k vytváření odvozených údajů o klientovi. To provádíme zejména pro účely dodržení našich právních povinností a pro účely ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, jejích klientů, případně třetích osob V určitém rozsahu však výsledky příslušného vyhodnocování může naše společnost využívat i při přípravě individualizovaných produktů a služeb na základě souhlasu klientů se zpracováním jimi poskytnutých osobních údajů.

Vaše osobní údaje zpracovávají především zaměstnanci naší společnosti a v potřebném rozsahu také třetí osoby (naši dodavatelé a partneři). Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, která obsahuje stejné záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost, nebo ověřujeme jejich soulad s GDPR a příslušnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů.

2.5. Příjemci osobních údajů

Vaše osobní údaje klientů jsou zpřístupněny zejména zaměstnancům naší společnosti v souvislosti s plněním jejich pracovních povinností, při kterých je nutné nakládat s osobními údaji klientů, pouze však v rozsahu, který je v tom kterém případě nezbytný a při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

Vedle toho mohou být Vaše osobní údaje předávány třetím osobám, které se podílejí na zpracování osobních údajů klientů naší společnosti, případně jim tyto osobní údaje mohou být zpřístupněny z jiného důvodu v souladu se zákonem (zejména v oblasti provádění a zajištění přepravy produktů, platnosti mezinárodních záruk na produkty, finančních, procesních služeb a auditů, certifikačních služeb, IT služeb a technologií).

Před jakýmkoliv předáním Vašich osobních údajů třetí osobě vždy s touto osobou uzavřeme písemnou smlouvu, ve které upravíme zpracování osobních údajů tak, aby obsahovala záruky pro zpracování osobních údajů, jaké v souladu se svými zákonnými povinnostmi dodržuje sama naše společnost nebo je ověřen jejich soulad s GDPR a příslušnými právními předpisy pro oblast ochrany osobních údajů.

2.5.1.

V souladu s příslušnými právními předpisy je naše společnost oprávněna nebo přímo, bez Vašeho souhlasu, povinna předávat Vaše osobní údaje:

Příslušným orgánům státní správy, soudům a orgánům činným v trestním řízení za účelem plnění jejich povinností a pro účely výkonu rozhodnutí;
Poskytovatelům platebních služeb, pokud je to nezbytné z důvodu předcházení podvodům v oblasti platebního styku, jejich vyšetřování nebo odhalování;
Poskytovatelům spotřebitelských a jiných úvěrů, pro účely plnění smlouvy.
Poskytovatelům pojištění a zajištění, pro účely plnění smlouvy.
Dalším osobám v rozsahu stanoveném právními předpisy, například třetím osobám pro účely vymáhání našich pohledávek za klienty.

2.5.2.

S Vaším souhlasem, na základě kterého jsme v příslušném rozsahu oprávněni nakládat s Vašimi osobními údaji, mohou být předávány Vaše osobní údaje dále subjektům pro účely dodržování právních povinností naší společnosti , uzavření a plnění smlouvy, nabízení produktů a služeb, ochrany práv a právem chráněných zájmů naší společnosti, péče o klienty.

2.6. Předávání osobních údajů do zahraničí

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na území České republiky a na území dalších států Evropské unie i mimo ni, kde sídlí subjekty jako jsou naši dodavatelé, zpracovatelé a partneři (např. Společnost Apple), a kteří sdílejí stejné standardy ochrany osobních údajů jako Česká republika nebo členové Evropského hospodářského prostoru.

2.7. Doba zpracování osobních údajů

Osobní údaje klientů zpracovává naše společnost pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelům jejich zpracování. Průběžně posuzujeme, jestli nadále trvá potřeba zpracovávat určité osobní údaje potřebné pro určitý účel. Pokud zjistíme, že již nejsou potřebné pro žádný z účelů, pro které byly zpracovávány, údaje zlikvidujeme. Interně jsme však již ve vztahu k určitým účelům zpracování osobních údajů vyhodnotili obvyklou dobu využitelnosti osobních údajů, při jejímž uplynutí zvlášť pečlivě posuzujeme potřebu zpracovávat příslušné osobní údaje pro daný účel. V té souvislosti zároveň platí, že osobní údaje zpracovávané pro účely:

 • (a) plnění smlouvy zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let;
 • (b) nabízení produktů a služeb klientům zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu, nejdéle však po dobu 30 měsíců provedení nákupu či poskytnutí služby; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let
 • (c) newslettery a nabídky zasílané na základě souhlasu jsou zasílané pouze po dobu trvání souhlasu
 • (d) péče o klienty zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu s klientem; dále jsou příslušné osobní údaje obvykle využitelné po dobu deseti let.

2.8. Zdroje osobních údajů

Osobní údaje klientů získáváme zejména:

 • (a) od samotných klientů, a to přímo, např. při uzavírání smluv týkajících se poskytovaných produktů či služeb, anebo nepřímo, např. při využívání samotných produktů či služeb klienty či v rámci zpřístupňování informací o produktech a službách klientům např. prostřednictvím webových stránek společnosti apod.
 • (b) z veřejně dostupných zdrojů (veřejné rejstříky, evidence či seznamy);
 • (c) od potenciálních zájemců o produkty a služby naší společnosti v rámci marketingových akcí a kampaní;
 • (d) z vlastní činnosti, a to zpracováváním a vyhodnocováním ostatních osobních údajů klientů.

3. Vaše práva

Dle GDPR Vám přísluší několik práv souvisejících s ochranou osobních údajů, která můžete v souladu s podmínkami vymezenými v GDPR uplatňovat.

3.1. Právo na přístup

Máte právo požadovat od nás potvrzení, zda dochází ke zpracování Vašich osobních údajů či nikoliv. Pokud k jejich zpracování dochází, máte právo získat přístup ke svým osobním údajům a k dalším informacím souvisejícím s jejich zpracováním, jako jsou účely zpracování, příjemci osobních údajů, doba uchování, zdroje osobních údajů apod. První kopie zpracovávaných osobních údajů Vám bude poskytnuta bezplatně. V případě žádostí o další kopie je správce oprávněn požadovat přiměřený poplatek odpovídající vzniklým administrativním nákladům.

3.2. Právo na opravu

Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů nebo doplnění neúplných osobních údajů. Současně máte povinnost neprodleně hlásit všechny změny ve Vašich údajích.

3.3. Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, kromě případů, kdy nám v tom brání právní povinnosti nebo pokud jsou splněny jiné výjimky.

3.4. Právo na omezení zpracování

Máte právo na omezení zpracování, a to v následujících případech:

- popíráte-li přesnost osobních údajů; zpracování osobních údajů je pak omezeno na dobu potřebnou k tomu, aby mohla být přesnost osobních údajů ověřena;
- zpracování je protiprávní a odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
- osobní údaje již nejsou potřeba pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
- vznášíte námitku proti zpracování osobních údajů na základě oprávněného zájmu; zpracování osobních údajů je pak omezeno, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad těmi Vašimi.

3.5. Právo na přenositelnost

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které probíhá na základě uděleného souhlasu nebo uzavření smlouvy, máte právo získat své osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Bude-li to technicky proveditelné, zašleme na Vaši žádost osobní údaje v daném formátu přímo jinému správci.

3.6. Právo podat námitku

Právo vznést námitku proti zpracování je spojeno se zpracováním prováděným především na základě oprávněných zájmů, ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci. Toto právo lze uplatnit zejména klienty, kterým jsou zasílány naše nabídky produktů a služeb na základě oprávněného zájmu (viz výše). Námitku lze v takovém případě podat odhlášením z odběru marketingových nabídek kliknutím na odkaz pro odhlášení jeho odběru.

3.7. Právo odvolat souhlas

V těchto Zásadách jsme se pokusili vysvětlit, proč Vaše osobní údaje potřebujeme a že je pro některé účely smíme zpracovávat jen s Vaším souhlasem. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů nejste naší společnosti povinni udělit a zároveň jste oprávněni tento svůj souhlas odvolat. Pokud odvoláte svůj souhlas, ukončíme zpracování příslušných osobních údajů k účelům vyžadujícím příslušný souhlas, avšak můžeme být oprávněni, nebo dokonce povinni, tytéž osobní údaje nadále zpracovávat k účelům jiným.

Pokud neudělíte nebo odvoláte svůj souhlas, můžeme: (a) odpovídajícím způsobem upravit dostupnost, rozsah či podmínky svých produktů či služeb, nebo (b) odmítnout poskytnout Vám své produkty či služby, pokud shledáme, že takový souhlas je k poskytnutí produktu či služby za daných podmínek nezbytný. V případě, že si přejete odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, obraťte se prosím písemně na emailovou adresu osobni-udaje@istyle.cz prostřednictvím emailové adresy u nás registrované, případně klikněte na odkaz v newsletteru (jiné marketingové zprávy) pro odhlášení jeho odběru.

3.8. Právo podat stížnost

Pokud se domníváte, že zpracování Vašich osobních údajů je v rozporu s právními předpisy, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice.

4. Způsob uplatnění práv

Uplatňovat svá práva související s ochranou osobních údajů můžete podáním žádosti adresované e-mailem na adresu osobni-udaje@istyle.cz.

5. iStyle CZ, s.r.o. jako zpracovatel osobních údajů

V určitých případech nakládá naše společnost s osobními údaji klientů též z pověření jiné osoby (jiného správce). Jde na příklad o spolupráci s jinými společnostmi zejména Poskytovateli pojištění, zajištění a spotřebitelských a jiných úvěrů, zprostředkování produktů či služeb třetích subjektů. Pro bližší informace je vždy nutné kontaktovat konkrétního správce osobních údajů, není-li poskytnutím informací v konkrétním případě pověřena naše společnost.

6. Elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace

Naše společnost v rámci péče o klienty rozvíjí technologie tak, abyste pro využívání našich produktů a služeb mohli využívat moderní elektronické komunikační prostředky a mobilní aplikace. Jde zejména o služby spojené s užíváním internetu, s užíváním sociálních sítí a různých mobilních aplikací.

Sociální sítě. Můžete nás také oslovit prostřednictvím různých sociálních sítí. Tyto komunikační kanály používáme hlavně jako marketingové nástroje, aktuálně přes ně nedochází k poskytování našich produktů a služeb.

Cookies. Při poskytování svých produktů a služeb využíváme také cookies, což jsou malé textové soubory, které se ukládají na počítač uživatele při prvním načtení webové stránky. Díky těmto souborům můžeme snadněji identifikovat způsob, jakým návštěvníci s obsahem našich webových stránek pracují. To nám pomáhá komunikovat vstřícněji s návštěvníky našich webových stránek, případně efektivněji zacílit náš marketing. Bližší informace o cookies najdete na našich webových stránkách.

7. Zásady

Tyto Zásady jsou platné a účinné ke dni 23.05.2018. Znění Zásad je uveřejněno na webových stránkách naší společnosti.

Příloha č. 1 – Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Identifikační údaje – zahrnují údaje, kterými jsou především jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti; u klienta fyzické osoby – podnikatele také IČ a DIČ. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače a soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme.

Kontaktní údaje – jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa či jiné obdobné kontaktní údaje. Dalšími možnými identifikačními údaji jsou například údaj o IP adrese užívaného počítače a soubory specifických autentizačních údajů, na jejichž použití se dohodneme.

Údaje nezbytné k rozhodnutí o uzavření smlouvy – jedná se o údaje nutné především k posouzení rizikovosti z pohledu prevence legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, dále pak údaje zjišťované pro posouzení úvěrového rizika obchodu.

Mezi tyto údaje se v závislosti na typu uzavírané smlouvy řadí: Sociodemografické údaje - například věk, pohlaví, rodinný stav, vzdělání, počet osob v domácnosti, typ způsobu zajištění příjmu, charakter pracovního poměru

V případě, že vezmete podanou žádost o poskytnutí produktu či služby zpět, zpracujeme kromě údajů Vámi poskytnutých do doby zpětvzetí i datum zpětvzetí žádosti.

Údaje vznikající plněním závazků ze smluv - v závislosti na povaze poskytovaného produktu či služby zpracováváme údaje týkající se poskytovaného produktu či služby. V této kategorii dochází ke zpracování osobních údajů, jakými jsou například doba trvání smlouvy, doba platnosti záruky, sériové číslo zařízení.

Osobní údaje získané v souvislosti s poskytováním našich produktů či služeb - jedná se o osobní údaje získané při naší vzájemné interakci. Jde zejména o:

 • (i) údaje, jež slouží k zajištění bezpečnosti komunikace,
 • (ii) záznamy Vámi preferovaného jazyka pro komunikaci, o projeveném zájmu o produkt či službu nebo o Vašich specifických požadavcích, které nám byly sděleny,
 • (iii) záznam o času nákupů

Osobní údaje vzniklé naší činností - jde zejména o námi přidělená čísla klienta/produktu, data vytvořená vyhodnocením Vašeho transakčního chování anebo údajů poskytnutých z Vaší strany (například pro zjištění, zda byly naplněny podmínky pro uplatnění slevy z poplatku), vyhodnocení podané žádosti o produkt či službu nebo vyhodnocení potřebné pro naše rozhodnutí, zda Vám produkt anebo službu nabídneme. Osobní údaje poskytnuté pro zasílání personalizovaných marketingových zpráv – zahrnují především identifikační a kontaktní údaje (jméno, příjmení, datum narození) a informace o předchozích nákupech či poskytnutých službách nebo o preferencích klienta ohledně koupě zboží/poskytnutí služby.