Informace o reklamacích a řešení stížností týkajících se spotřebitelských úvěrů

Společnost iStyle CZ, s.r.o., IČO: 275 83 368, se sídlem: Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1, (dále jen „Společnost“), zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 117066.

Čl. 1. Úvodní ustanovení

Společnost v rámci svého předmětu podnikání vykonává činnost samostatného zprostředkovatele ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, a je zapsána v registru vedeném ČNB.

Reklamační řád stanovuje postup přijímání a vyřizování reklamací a stížností klientů Společnosti.

Klientem se rozumí pro tento reklamační řád fyzická či právnická osoba.

Čl. 2. Pojem reklamace a stížnosti

Reklamací se rozumí podání klienta, které je adresované Společnosti, ve kterém uvádí, že mu ze strany Společnosti byla poskytnuta služba v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a obsahující požadavek na vyjádření Společnosti, případně nápravu vzniklého stavu.

Stížností se rozumí podání klienta, ve kterém si stěžuje na nepatřičné jednání zaměstnanců Společnosti nebo jiných osob, prostřednictvím kterých Společnost vykonává svoji činnost (např. podřízení, vázaní zástupci, zaměstnanci).

Čl. 3. Podání reklamace a stížnosti

Reklamaci je oprávněn podat každý klient Společnosti.

V rámci reklamačního řízení je možné zastoupení na základě plné moci za klienta – v takovém případě musí být součástí reklamace nebo stížnosti plná moc s úředně ověřenými podpisy zmocnitele a zmocněnce, ze které vyplývá oprávnění zmocněnce podat reklamaci nebo stížnost za klienta.

Čl. 4. Forma a náležitosti reklamace a stížnosti

Reklamace nebo stížnost musí mít písemnou podobu. Musí být doručena:

- bez zbytečného odkladu po tom, kdy nastala skutečnost, jíž se reklamace nebo stížnost týká,
- nebo bez zbytečného odkladu po tom, kdy se o této skutečnosti klient dozvěděl, a to na:

 1. adresu sídla Společnosti, Revoluční 1003/3, 110 00 Praha 1
 2. elektronickou poštou (e-mail) na adresu: informace@istyle.cz
 3. písemně nebo osobně na provozovně Společnosti, která reklamovanou službu/informaci poskytla. O tomto setkání musí být sepsán písemný záznam.

Náležitosti reklamace a stížnosti

 1. identifikace klienta
  - fyzická osoba - jméno, příjmení, adresa trvalého bydliště nebo korespondenční adresa, kontakt (mobil, mail),
  - právnická osoba - název, IČO, sídlo společnosti, kontakt (mobil, mail),
 2. uvedení produktu a případně čísla smlouvy, které se reklamace týká,
 3. předmět reklamace nebo stížnosti – popis skutečností, na jejichž základě je reklamace nebo stížnost podávána,
 4. požadavek, jakým způsobem má být reklamace vyřízena,
 5. datum a podpis klienta,
 6. tvrzené skutečnosti je klient povinen doložit – záznamem z e-mailové komunikace případně formou kopií dokumentů, které tvrzenou skutečnost dokládají.

Čl. 5. Evidence přijatých reklamací a stížností

Pokud reklamace nebo stížnost splňuje formu a náležitosti uvedené v článku 3 a 4 je Společnost povinna prověřit a rozhodnout o jejich oprávněnosti nebo neoprávněnosti bez zbytečného odkladu do 30 dnů od jejího doručení, ve složitějších případech do 60 dnů.

V případě, že Společnost nebude považovat reklamaci nebo stížnost za dostatečně jasnou a srozumitelnou, vyzve písemně osobu, která reklamaci nebo stížnost podala k doplnění nebo nápravě, a to ve lhůtě 15 kalendářních dnů od doručení výzvy, Nedodržením této lhůty je Společnost oprávněna reklamaci nebo stížnost odmítnout. O odmítnutí reklamace nebo stížnosti bude osoba, která reklamaci nebo stížnost podala, písemně vyrozuměna.

Čl. 6. Vyřízení reklamace a stížnosti

Pokud Společnost uzná, že jde o oprávněnou reklamaci, provede neprodleně potřebné kroky, které povedou k odstranění reklamovaných vad.

Pokud Společnost shledá reklamaci jako neoprávněnou, neprodleně o tom informuje klienta.

Společnost je povinna vyřídit reklamaci nebo stížnost nejpozději do 30 (60) dnů ode dne jejího obdržení a v této lhůtě odeslat klientovi písemné vyjádření. Do této lhůty se nezapočítává doba, ve které Společnost vyzvala klienta k doplnění stížnosti či reklamace.

Čl. 7. Závěrečná ustanovení

V případě, že klient nesouhlasí s vyřízením reklamace nebo stížnosti, je oprávněn se obrátit na dozorový orgán Společnosti, kterým je Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, Česká republika (www.cnb.cz) nebo mimosoudně řešit spory se Společností u Finančního arbitra podáním podnětu na adresu Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1, Česká republika (www.finarbitr.cz) nebo podat žalobu na Společnost u příslušného soudu.

Zaměstnanec a zástupce Společnosti je povinen informovat každého spotřebitele, se kterým jedná, o možnosti podání reklamace/stížnosti, stručně jej seznámit s postupem vyřizování reklamací/stížností a odkázat jej na tento reklamační řád.

Reklamační řád společnosti iStyle CZ s.r.o. je zveřejněn na internetových stránkách: https://istyle.cz/reklamacni-rad

Tento reklamační řád byl schválen jednatelem Společnosti s účinností od 1.12.2018